शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, कुसुम सोलर पंप चा १ लाख पंप चा नवीन कोठा आला… पहा २३ ऑगस्ट २०२२ चा नवीन शासन निर्णय

By Bhimraj Pikwane

Published on:

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (कुसुम) योजना अंतर्गत महाऊर्जाला सर्वसाधारण घटकाच्या सौर कृषिपंपांच्या लाभार्थ्यांच्या शासन हिस्स्यापोटी सन २०२२-२३ मध्ये अनुदान वितरित करण्याबाबत….

शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, कुसुम सोलर पंप चा १ लाख पंप चा नवीन कोठा आला... पहा २३ ऑगस्ट २०२२ चा नवीन शासन निर्णय
Kusum Solar Pump Yojana

शासन निर्णय २३ ऑगस्ट २०२२ नुसार सर्व साधारण गटासाठी नवीन १ लाख कुसुम सोलर पंप चा नवीन कोठा उपलब्ध सविस्तर माहिती खालील प्रमाणे..

राज्यातील कृषीपंप ( Solar Pump Yojan) वीज जोडण्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याच्या अभियानांर्तगत केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचेकडून शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवंम उत्थान महाभियान (कुसुम) देशभरात राबविण्यात येत आहे. या अभियानाच्या घटक ब (Componant B) अंतर्गत एकूण १,००,००० पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप मंजूर केले असून त्याची अंमलबजावणी महाऊर्जाद्वारे ( Mahaurja) करण्यात येत आहे.

कुसुम योजनेच्या (Kusum Solar Pump Yojan )राज्यस्तरीय सुकाणू समितीच्या दि. १० फेब्रुवारी, २०२२ रोजीच्या बैठकीमध्ये वित्तवर्ष २०२२-२३ मध्ये कुसुम टप्पा-२ अंतर्गत ५०,००० नग सौर कृषिपंप आस्थापित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार दि. १३ एप्रिल, २०२२ रोजी १४ पुरवठादारांना कार्यादेश निर्गमित करण्यात आले असून अंमलबजावणी वेगाने सुरु आहे. कुसुम टप्पा-२ (Pm Kusum Solar Yojana) अंतर्गत ३०५२७ लाभार्थ्यांनी लाभार्थी हिस्सा भरलेला असून त्यामधील आस्थापित १००६५ पंपापैकी सर्वसाधारण वर्गवारीच्या लाभार्थ्यांसाठी ८९१८ पंप, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडील लाभार्थ्यांसाठी ६९६ पंप व आदिवासी विकास विभागाकडील लाभार्थ्यांसाठी ४५१ पंप आस्थापित करण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे ८४११ स्थळांच्या ठिकाणी पुरवठादारांनी साहित्याचा पुरवठा केला असून सदर पंप आस्थापित करण्यात येत आहेत.

सर्वसाधारण गटाच्या लाभार्थ्यांकरीता राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पिय अनुदानातून १० टक्के हिस्सा देण्यात येणार असून १० टक्के लाभार्थी हिस्सा, ३० टक्के केंद्र शासनाचे परस्पर प्राप्त होणारे अर्थसहाय्य व उर्वरित ३० टक्के महावितरण कडील एस्क्रो खात्यात वाढीव वीज विक्रीवरील करामधून परस्पर जमा होणाऱ्या रक्कमेतून शासन मान्यतेनुसार अदा करण्यात येणार आहे. शासन निर्णयानुसार आस्थापित होणाऱ्या सौर कृषीपंपाच्या ( Solar Pump Yojan) सर्वसाधारण गटाच्या लाभार्थ्यांचा राज शासनाच्या अनुदानाचा टक्के हिस्सा उपलब्ध करुन द्यावयाचा आहे.सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता “मागणी क्रमांक. के-६, मुख्य लेखाशीर्ष-२८१०- सौर कृषीपंप योजना” याखाली रु.१०९.११ कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. आता प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा (Meda) एवंम उत्थान महाभियान (कुसुम) या अभियानाच्या घटक ब (Componant B) अंतर्गत आस्थापित होणाऱ्या पारेषण विरहीत सौर कृषीपंपातील १० टक्के शासन हिस्सा देण्यासाठी वित्त विभागाच्या सूचनानुसार अर्थसंकल्पित निधीच्या २१ टक्केच्या व विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या निधीच्या मर्यादेत रु. २२.९१३१ कोटी महाऊर्जाला MEDA उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :


राज्यातील कृषीपंप वीज जोडण्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याच्या अभियानांर्तगत केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचेकडून शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा Pm Kusum Solar Pump Yojana सुरक्षा एवंम उत्थान महाभियान (कुसुम) देशभरात राबविण्यात येणाऱ्या अभियानाच्या घटक ब (Componant B) अंतर्गत मंजूर एकूण १,००,००० पारेषण विरहीत सौर कृषीपंपापैकी आस्थापित होणाऱ्या पारेषण विरहीत सौर कृषीपंपातील १० टक्के शासन हिस्सा रु. २२.९१३१ कोटी महाऊर्जाला Mahaurja वितरित करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत असून सदर निधी महाऊर्जाला उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.

२. सदर रक्कम अदा करण्यासाठी श्री. नारायण कराड, उप सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी व श्री. ना. रा. ढाणे, अवर सचिव, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

२३ ऑगस्ट २०२२ चा शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा. 

 

३. सौर उर्जा कृषिपंप बसविण्याचा कार्यक्रम अंतर्गत विविध योजनेवरील खर्चाचा, उद्दिष्टे व प्रत्यक्ष साध्यता याबाबतच्या माहितीसह मासिक व त्रैमासिक अहवाल लगतच्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत महाऊर्जाने शासनास सादर करण्यात यावा. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या निधीची रक्कम केवळ “कुसुम” अंतर्गत सौर उर्जा कृषिपंप Pm Kusum Solar Pump बसविण्याचा कार्यकमाच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी खर्च करण्यात येईल याची महाऊर्जाकडून खातरजमा करण्यात यावी.

४. सदर निधीच्या लेख्यासंबंधीची कागदपत्रे, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (MEDA), औंध रोड, स्पायसर कॉलेज समोर, पशुसंवर्धन आयुक्तालया शेजारी, औंध, पुणे यांनी आवश्यक तेव्हा महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई यांच्याकडे तपासणीसाठी सादर करावीत.

५. याबाबतचा खर्च “मागणी क्रमांक-के-६, २८१०, नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा, ०२, सौर १०२, प्रकाश होल्ट, (०१) सौर उर्जा कृषिपंप बसविण्याचा कार्यकम (०१) (०१) सौर वीजेवरील कृषि पंप बसविण्यासाठी सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (राज्य हिस्सा), ३३ अर्थ सहाय्य (२८१००९०२) ” या लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर असलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा.

हे पण वाचा : असा करा कुसुम सोलर पंप साठी नवीन अर्ज

६. सौर उर्जा कृषिपंप बसविण्याचा कार्यकम अंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी सदर निधीच्या लेख्यासंबंधीची कागदपत्रे, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (MEDA), औंध रोड, स्पायसर कॉलेज समोर, पशुसंवर्धन आयुक्तालया शेजारी, औंध, पुणे यांना निधी वितरीत करतांना वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अर्थस-२०२२/प्र. क्र. ४३/अर्थ-३, दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ च्या परिशिष्टातील तपासणी अटीची पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या मान्यतेनुसार प्रशासकीय विभागाच्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, कुसुम सोलर पंप चा १ लाख पंप चा नवीन कोठा आला... पहा २३ ऑगस्ट २०२२ चा नवीन शासन निर्णय
Join WhatsApp Group

Bhimraj Pikwane

MhShetkari या वेबसाईट द्वारे नव-नवीन शेती विषयी योजनाची तसेच चालू घडामोडीं बद्दल माहिती देत असतो. माहिती कशी वाटते कॉमेंट करून नक्की सांगत जा, तसेच अपडेट राहण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप नक्की जॉईन करा.

Leave a Comment