Agrim Crop Insurance List पिक विमा जिल्हा निहाय यादी

Agrim Crop Insurance List पिक विमा जिल्हा निहाय रक्कम खालीलप्रमाणे

जिल्ह्याची नावे लाभार्थी शेतकरी संख्या रक्कम (कोटी रुपय)
नाशिक 3 लाख 50 हजार155.74 कोटी
जळगाव 16,9214 कोटी 88 लाख
अहमदनगर 2,31,831160 कोटी 28 लाख
सोलापूर 1,82,534111 कोटी 41 लाख
सातारा 40,4066 कोटी 74 लाख
सांगली 98,37222 कोटी 4 लाख
बीड 7,70,574241 कोटी 21 लाख
बुलडाणा 36,35818 कोटी 39 लाख
धाराशिव 4,98,720218 कोटी 85 लाख
अकोला1,77,253 रक्कम – 97 कोटी 29 लाख
कोल्हापूर 228 13 लाख
जालना 3,70,625160 कोटी 48 लाख
परभणी4,41,970 206 कोटी 11 लाख
नागपूर63,422 52 कोटी 21 लाख
लातूर2,19,535 244 कोटी 87 लाख
अमरावती 10,265 8 लाख
एकूण 35,08,3031700 कोटी 73 लाख
Agrim Crop Insurance List