या जिल्हयात नवीन आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी अर्ज सुरु? मोफत मिळवा आपले सरकार सेवा केंद्र…

Aaple Sarkar Seva Kendra केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय ई गव्हर्नन्स अंतर्गत राज्यातील ग्रामीण व  शहरी भागात नागरिकापर्यंत शासकीय निमशासकीय तसेच खाजगी सेवा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने आपले सरकार सेवा केंद्रे हे प्रत्येक गावतील ग्रामपंचायत हद्दीत नगरपंचायत हद्दीत तसेच नगर परिषद व महानगरपालिका हद्दीत आपले सरकार सेवा केंद्रे महाराष्ट्र शासन, शासन निर्णय क्र.मांतंसं/१७१६/प्र.क्र.५१७/३९ दिनांक १९ जानेवारी २०१८ अन्वये … Read more

Close Visit Mhshetkari