Shravan Bal Yojana जिल्हा निहाय निधी यादी

शासन निर्णय क्र.विसयो-२०२२/प्र.क्र.६६/विसयो, दिनांक :- २१ फेब्रुवारी, २०२३.

Shravan Bal Yojana

श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती योजना (रक्कम रुपयात)

मुंबई शहर – १२६६४००
मुंबई उपनगर – २६९०५००
ठाणे – १४२१४४००
रायगड – ३०००००००८०
रत्नागिरी – २११७७७००
सिंधुदूर्ग – ६८२७९००
पालघर – १३२०००००
कोंकण विभाग – ८९३७६९००

नाशिक – ११११८६६६७
घुळे – 0
जळगाव – २२६७५५७३००
अहमदनगर – २०९९८७२०००
नंदुरबार – ६२०८८४००
नाशिक विभाग – ६०९९०४३६७

पुणे – ४०१३५९००
सोलापूर – १६६५९३४६०
सातारा – ३२३७६५००८०
सांगली – २८२९५५९८
कोल्हापूर – २४८९७२६५०
पुणे विभाग – ५५१७७६२६०८

नागपूर – ३३२४६७४००
वर्घा – ८९४५३०००
चंद्रपूर – ३३५००००००
भंडारा – १०५५१४३४००
गडचिरोली – ४७४५४३७९
गोंदिया – ३८२६५०५३००
नागपूर विभाग – ९९७७८३९७९

अमरावती – ३३५४९२००००
अकोला – १७०८०८७९९
यवतमाळ – 0
बुलढाणा – २७२८६५०००
वाशिम – 0
अमरावती विभाग – ७७९१६५७९९

औरंगाबाद – ११७५०००००
बीड – २०२६१७१७०
नांदेड – ५१९६९०००
परभणी – ८४१३६२००
उस्मानाबाद – ९६६९७७००
जालना – १८५५२९३९९
लातूर – 159078500
हिंगोली – 50850600
औरंगाबाद विभाग ९४८३७८५६९

शासनस्तर 5762777478
एकूण 4000000000

Shravan Bal Yojana जिल्हा निहाय निधी यादी
Shravan Bal Yojana

शासन निर्णय डाउनलोड करा

Shravan Bal Yojana

shravan bal yojana form pdf download

Sanjay Gandhi Niradhar Yojana Form PDF