Nrega Muster roll : रोजगार हमी योजेनेतील कामाचे हजेरीपट ( e-Muster) आता ग्रामपंचायत मार्फत भरले जाणार, वाचा सविस्तर माहिती

Nrega Muster roll

Muster roll : महाराष्ट्रात, महाराष्ट्र रोजगार सुरक्षा कायदा, 1977 (2014 मध्ये सुधारणा केल्याप्रमाणे) पासून रोजगार सुरक्षा कायदा लागू करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, 2005 महाराष्ट्रात लागू केला. या योजनेंतर्गत रोजगार हमी योजनेसाठी E-muster जारी करण्याऐवजी ग्रामपंचायतीचे सक्षमीकरण करणे आणि ग्रामपंचायत स्तरावर E-muster जारी करणे, ग्रामपंचायतीची क्षमता वाढवणे आणि … Read more